เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถขยะเหลือง ทบ.82-2041 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงจำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตรของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลหนองหลวง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางแฟ้มเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กม ๓๑๙๘ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที เครื่องขยายเสียงพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ ของฝ่ายปฏิคมตลอดโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและรักษารถบรรทุกของเหลว(น้ำ) หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๔๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง เขตที่1 และเขตที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566
ซื้อผ้าประดับอาคารและสถานที่ราชการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พ.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานกองคลัง เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนารถบพิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนารถบพิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนารถบพิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทอดเทียนระหว่างพรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุในการหล่อเทียนขนาด 12x90 ซม.จำนวน 9 ต้น ตามโครงการจัดกิจกรรมทอดเทียนระหว่างพรรษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมทอดเทียนระหว่างพรรษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาพร้อมขาตั้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนารถบพิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหลวงประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ขุดเจาะบ่อบาดาล ประปา หมู่ 6,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๕ - ๕๔ - ๐๐๐๓,๐๔๕ - ๕๔ - ๐๐๐๔ , ๐๔๕ - ๖๓ - ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566
ซื้อตู้เหล็กกระจกใส สำหรับประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566