เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 
                   ตำบลหนองหลวงเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารในน้ำมีปลาในนามีข้าว  การคมนาคมขนส่งสะดวก พี่น้องประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี สมดังคำที่ว่า
  “ หนองหลวงถิ่นอุดม เที่ยวชมหนองหูลิงใหญ่ เลื่องลือไกลสรภัญญะ แดนธรรมะแผ่นดินทอง ”
ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการเป็นอย่างดีเยี่ยม
 
                   ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองหลวง มีนายสวน ศรีระชัย เป็นนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตำบลหนองหลวง และคณะผู้บริหารได้แก่
                   นายกุลเดช สุทธิประภา รองนายกเทศมนตรีคนที่ 1
                   นายประมวล มหาสมิทร์ รองนายเทศมนตรีคนที่ 2
                   นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรี 
                   สิบตรีผดุง สุวรรณราชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารงานไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฏหมายที่กำหนด และความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย และการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
                   การบริหารงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนอหลวงได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง มีนางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ 8 เป็นปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง ในฐานะตัวแทนฝ่ายข้าราชการประจำ รับนโยบายจากฝ่ายบริหารไปสู่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ในการปฎิบัติงานภาระหน้าที่ ให้บริการประชาชน ภายใต้นโยบายภาครัฐ จากฝ่ายบริหารตามกอบกฎหมายและมีระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในตำบลหนองหลวง 
                  นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี       ปลัดเทศบาล
                   จ่าเอกสุรเชษฐ์ ป้องสีดา         รองปลัดเทศบาล
                   นายบดินทร์ อุบลเลิศ              หัวหน้าสำนักปลัด
                   นายชัชวาลย์  กุลชนะรงค์        ผู้อำนวยการกองช่าง
                   นอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตำบลหนองหลวงจำนวน 12 คน
 1. นายสันติ ทิพย์ฤาชา          ประธานสภาฯ
 2. นายพินิจ สุดสน                รองประธานสภาฯ
 3. นางกัลยา โกวาปี              สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 4. นางลักษณ์ บุญมาโต         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 5. นางสาวราตรี กอหาญ        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 6. นางสาวโสพันณี สีหานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 7. นางวราภรณ์ ปัญญามี        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 8. นางนวลละออง ประเสริฐสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 9. นายสังวาลย์ ประเสริฐสังข์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 10. นายจงกล บุตรพรม            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 11. นายยศพนธ์ อนุมาตย์         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 12. นายนิรันดร์ เพ็ชรไทย         สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา ด้านต่างๆในพื้นที่ รวมถึงควบคุมการการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
                   ทุกส่วนต่างร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ตำบลหนองหลวงไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหลวง ที่ว่า “ บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นธรรม   บริหารงานเป็นระบบ รวดเร็ว สะดวก เป็นกันเอง และตรวจสอบได้  อุทิศตนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับประชาชน ”
วันที่ : 21 มีนาคม 2564   View : 861