เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

นโยบายการพัฒนา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: นโยบายการพัฒนา

นโยบายสู่อนาคตของเทศบาลตำบลหนองหลวง
 
คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร
สานต่อโครงการคลองส่งน้ำชลประทาน  สนับสนุนงบประมาณขุดลอก ห้วย หนอง คลอง บึง ให้มีน้ำใช้ในการเกษตร  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำ
การไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สนับสนุนให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง  สนับสนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทุกหมู่บ้าน
การคมนาคม
ก่อสร้าง การปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ให้สะดวกสบาย
หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกลุ่มอาชีพ
สนับสนุนงานกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ และวิสาหกิจชุมชน ดำเนินกิจกรรมสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
 จัดงบประมาณสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้หลังฤดูการทำนา ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่
ปลูกป่าลดสภาวะโลกร้อน
สนับสนุนซื้อกล้าไม้ หรือไม้ผลพันธุ์ดี ปลูกในที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าวิทยา
สมดุลธรรมชาติลดสภาวะโลกร้อน ดำเนินการตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านตามลำดับ
ชุมชนปลอดยาเสพติด
ส่งเสริมการดูแลพฤติกรรมของเด็ก ผู้ใหญ่ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
งานประเพณีและกีฬา
สนับสนุนงบประมาณแต่ละหมู่บ้านในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ บุญบั้งไฟ สรภัญญะ  ลอยกระทง เป็นต้น ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปีภายในตำบลหนองหลวง
 
ด้วยความตั้งใจทำงาน ด้วยความมุ่งมั่น ของ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลหนองหลวง บวกกับปณิธานและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยยึดหลัด บนพื้นฐานที่สำคัญ คือ เสียงทุกเสียงของชาวตำบลหนองหลวง ต้องรับฟัง เพื่อที่จะได้มีความพร้อมในการที่จะแก้ไข ปัญหา ความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการ ของประชาชนชาวตำบลหนองหลวง ให้อยู่ดี กินดี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อันจะทำให้ เทศบาลตำบลหนองหลวง พัฒนาไปสู้ทิศทางในด้านต่างๆ พร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหลวงอย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต
 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 616