เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 3

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566   28 ก.พ. 2566 53
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566   24 ก.พ. 2566 65
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 4 2565   28 ธ.ค. 2565 40
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 2565   1 ธ.ค. 2565 34
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้ง 2 2565 (ลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ)   15 ส.ค. 2565 39
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   12 ส.ค. 2565 44
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2   11 ส.ค. 2565 38
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1   10 ส.ค. 2565 46
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้ง 1 2565 (ร่างเทศบัญญัติ)   8 ส.ค. 2565 51
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566   8 ส.ค. 2565 43
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง   8 ส.ค. 2565 44
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 2565   1 ส.ค. 2565 36
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2565   20 ก.ค. 2565 42
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 2565   12 ก.ค. 2565 45
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย 2 2565   25 เม.ย. 2565 67
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566   24 เม.ย. 2565 49
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 2565   7 เม.ย. 2565 43
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566   28 ก.พ. 2565 42
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565   24 ม.ค. 2565 66
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565   24 ม.ค. 2565 70
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565   24 ม.ค. 2565 38
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 2565   4 ม.ค. 2565 34
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564   30 ธ.ค. 2564 75
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564   25 ต.ค. 2564 81
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (แปรญัตติ))   20 ส.ค. 2564 67
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ร่างเทศบัญญัติ))   13 ส.ค. 2564 65
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   10 มิ.ย. 2564 74
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1   17 พ.ค. 2564 71
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงครั้งแรก   11 พ.ค. 2564 73