เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

กองคลัง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


จ่าเอกสุรเชษฐ์ ป้องสีดา
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง
เบอร์โทร : 082-6860713


นางสาวรจนา กลางท่าไค่
นักวิชาการคลัง
เบอร์โทร : 061-1048327


นางสาวสุนิสา แสงปาก
จ้าพนักงานการเงินและการบัญชี
เบอร์โทร : 082-8398063


นางสาวศิริลักษณ์ บุญภิละ
เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี(ลูกจ้างประจำ)
เบอร์โทร : 089-6197424


นางสาวนงนุช บุตรพรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 062-6679242