เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อำนาจหน้าที่


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลหนองหลวง

 

ภารกิจและอำนาจหน้าที่
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวงตามกฎหมาย
                   การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นการพัฒนาด้นการคมนาคม มีความสะดวกและปลอดภัย การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนได้รับการศึกษาครบถ้วนทั่วถึง และเพียงพอ ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ พัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ประชาชนในท้องถิ่นตำบลหนองหลวงเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และยังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำ ร่วมแก้ไขปัญหา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหลวงจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนทุกฝ่าย ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลหนองหลวง ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่นและยังให้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒,พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลตำบลหนองหลวง มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ในการดำเนินการตามภารกิจหลัก SWOT
                   เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจออกเป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจ ดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๔)พ.ศ.๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้
                   ๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
                             (๑) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕o(๒)
                             (๒) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๑)
                             (๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕(๗)
                             (๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๘)
                             (๕) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (พรบ.กำหนด แผนฯ มาตรา ๖๑(๒))
                             (๖) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๔)
                             (๗) การสาธารณูปการ(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๕))
                   ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                             (๑) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕o(๔)
                             (๒) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่
                             ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือ สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕0(๖))
                             (๓) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๐(๗))
                             (๔) ให้มีบำรุงสถานที่กี่พิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๖)
                             (๕) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๑๐))
                             (๖) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (พรบ..กำหนด แผนฯมาตรา ๑๖(๑๒))
                             (๗) การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ
                             มาตรา ๑๖(๑๓))
                             (๘) ส่งเสริมกีฬา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๑๔)
                             (๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๑๕))
                             (๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (พรบ.กำหนด แผนฯ มาตรา ๑๖(๑๙))
                   ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                             (๑)รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕o(๑))
                             (๒)การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน
                             หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕o(๒/๑)
                             (๓)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูล                            ฝอยและสิ่งปฏิกูล (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕o(๓))
                             (๔)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (พรบ.เทศบาลฯ ๕o(๕)
                             (๕)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๔)
                             (๖) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖ (๑๓)
                             (๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(พรบ. กำหนดแผนฯมาตรา ๑๖(๑๗))
                             (๘)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๐))
                             (๙)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (พรบ.กำหนดแผน ฯ มาตรา ๑๖(๒๑)
                             (๑๐)การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๒))
                             (๑๑)การควบคุมอาคาร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๘)
                             (๑๒)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๙)
                             (๑๓)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๓๐))
                   ๔. ด้านวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                             (๑) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๒)
                             (๒) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ข้าม (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๓))
                             (๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๕)
                             (๔) เทศพาณิชย์ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕๑(๙)
                             (๕) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (พรบ.กำหนด                          แผนฯ มาตรา ๑๖(๓))
                             (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๖))
                             (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๗))
                             (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๘))
                             (๙) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๖))
                   ๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
                             (๑) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๑๘)
                             (๒) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๐)
                             (๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๔)
                             (๔) การผังเมือง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๕)
                             (๕) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๒๗))
                   ๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
                             (๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(พรบ.เทศบาลฯ มาตรา ๕o(๘))
                             (๒) การจัดการศึกษา (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๙))
                             (๓) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น(พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๑๑))
                   ๗. ด้านการบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
                             (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา ๑๖(๑))
                             (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ  มาตรา๑๖(๑๖))
                             (๓) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ (พรบ.กำหนด)
 
                   ภารกิจทั้ง ๗ ด้าน ตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวงให้สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำลหนองหลวง ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบกับการดำเนินการของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นสำคัญภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลตำบลจังหาร จะดำเนินการ ดังนี้
 
 
ภารกิจหลัก
                   ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙'๖ มาตรา ๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
                             (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
                             (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
                                      (๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
                             (๓) รักษาความสะอาดทางถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล
                             (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                             (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                             (๖) จัดการ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
                             (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                             (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ภารกิจรอง
                   ตาม พรบ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
                             (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
                             (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
                             (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
                             (๔) ให้มีสุสานและฌาปณสถาน
                             (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
                             (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
                             (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
                             (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
                             (๙) เทศพาณิชย์
 
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 816