เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ 2566   10 เม.ย. 2566 50
การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหลวง   10 เม.ย. 2566 57
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   10 เม.ย. 2566 40
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)   24 เม.ย. 2565 80
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่ง พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม   24 เม.ย. 2565 77
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล   24 เม.ย. 2565 75
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   24 เม.ย. 2565 69
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่ือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน   24 เม.ย. 2565 69
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)   24 เม.ย. 2565 75
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   24 เม.ย. 2565 87
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น   24 เม.ย. 2565 69
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561   24 เม.ย. 2565 76
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   24 เม.ย. 2565 74
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   24 เม.ย. 2565 74
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย   24 เม.ย. 2565 82
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น   24 เม.ย. 2565 65
ประโยชน์ตอบแทนอื่น   24 เม.ย. 2565 70