เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 18 ก.ย. 2566 10
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 18 ส.ค. 2566 11
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 2566 7
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 21 ก.ค. 2566 11
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 13 มิ.ย. 2566 39
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2566 13 มี.ค. 2566 74
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒- มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้ 25 ม.ค. 2566 42
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 16 ธ.ค. 2565 51
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 2 ธ.ค. 2565 50
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 29 พ.ย. 2565 72
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2565 47
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 19 ต.ค. 2565 66
(ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหลวง) 3 ต.ค. 2565 60
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 1 ต.ค. 2565 73
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางเมนระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง ถังกรองสนิม เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบะหลวง เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางเมนระบบประปาห 27 ก.ย. 2565 71
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 27 มิ.ย. 2565 95
ประกาศรับสมัครงาน 26 มิ.ย. 2565 89
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พ.ค. 2565 80
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1/2 ) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31 ม.ค. 2565 142
ประชาสัมพัธ์ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน 27 ม.ค. 2565 115
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมอาคารห้าม ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และ เคลื่อนย้ายอาคาร ก่อนได้รับอนุญาต 27 ม.ค. 2565 105
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ม.ค. 2565 109
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำ ภาษีป้าย 27 ม.ค. 2565 108
ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำ การขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย 27 ม.ค. 2565 118
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 8 ธ.ค. 2564 118
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2566-2570) 15 พ.ย. 2564 131
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 21 ก.ย. 2564 102
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีพบการระบาดของโรค ลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหลวง 20 ก.ย. 2564 124
ประชาสัมพันธ์บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ.. 12 ส.ค. 2564 111
ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 5 พ.ค. 2564 428