เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 26 มี.ค. 2567 57
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง 1 มี.ค. 2567 69
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี 2567 30 ม.ค. 2567 160
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 7 ธ.ค. 2566 166
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 7 ธ.ค. 2566 165
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2567 23 พ.ย. 2566 163
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2566 16 ต.ค. 2566 178
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 18 ก.ย. 2566 134
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 15 ก.ย. 2566 177
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 18 ส.ค. 2566 97
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 31 ก.ค. 2566 99
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 21 ก.ค. 2566 86
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 13 มิ.ย. 2566 92
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2566 13 มี.ค. 2566 144
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒- มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้ 25 ม.ค. 2566 101
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 16 ธ.ค. 2565 105
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 2 ธ.ค. 2565 100
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 29 พ.ย. 2565 136
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 15 พ.ย. 2565 85
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 19 ต.ค. 2565 134
(ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองหลวง) 3 ต.ค. 2565 122
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 1 ต.ค. 2565 118
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางเมนระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง ถังกรองสนิม เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบะหลวง เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางเมนระบบประปาห 27 ก.ย. 2565 146
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 27 มิ.ย. 2565 146
ประกาศรับสมัครงาน 26 มิ.ย. 2565 160
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พ.ค. 2565 118
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1/2 ) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31 ม.ค. 2565 180
ประชาสัมพัธ์ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน 27 ม.ค. 2565 161
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมอาคารห้าม ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และ เคลื่อนย้ายอาคาร ก่อนได้รับอนุญาต 27 ม.ค. 2565 154
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 27 ม.ค. 2565 141