เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒- มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒- มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒- มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจ
แล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายใน
เดือนพฤศจิกายน ประกอบกับประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดให้ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษี เป็นภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ นั้น
เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖
จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่
ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาล
ตำบลหนองหลวง ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อเทศบาลตำบลหนองหลวง จักได้
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เปิดไฟล์
โพสโดย : อรอำไพ   วันที่ : 25 มกราคม 2566   View : 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ชาวตำบลหนองหลวงร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อสนับสนุน โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ระยะที่ 2  (ดู 430)
ชาวตำบลหนองหลวง ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   (ดู 414)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 330)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองหลวง  (ดู 295)
แผนพัฒนาสุขภาพ ตำบลหนองหลวง   (ดู 319)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  (ดู 254)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562  (ดู 300)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :