เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

สมาชิกสภา


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภา

สมาชิกสภา


นายพินิจ สุดสน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
เบอร์โทร : 064-0478667


นายสันติ ทิพท์ฤาชา
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 0878522971


นางวราภรณ์ ปัญญามี
สท.เขต 2/ เลขานุการสภาฯ
เบอร์โทร : 0657584827


นางกัลยา โกวาปี
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 087-9029352


นางสาวโสพันณี สีหานนท์
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 064-4724769


นางสาวลักษณ์ บุญมาโค
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 089-7858440


นางสาวราตรี กอหาญ
สมาชิกสภา เขต 1
เบอร์โทร : 092-6496481


นายสังวาลย์ ประเสริฐสังข์
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 092-1402799


นางนวลละออง ประเสริฐสังข์
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 0626582826


นายจงกล บุตรพรม
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 094-6282806


นายยศพนธ์ อนุมาตย์
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 085-3286505


นายนิรันดร์ เพ็ชรไทย
สมาชิกสภา เขต 2
เบอร์โทร : 065-8456817