เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ตำบลหนองหลวง เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด และอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเสลภูมิ 14 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 46 กิโลเมตร อาณาเขตของตำบลติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆ ดังนี้
  • ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
  • ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
  • ทิศใต้                       ติดต่อกับ         ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
  • ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
เนื้อที่ ตำบลหนองหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด 14,375 ไร่ หรือ 23  ตารางกิโลเมตร
 
1.2 ภูมิประเทศ
ตำบลหนองหลวง มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบ  พื้นที่ส่วนมากมีความอุดมสมบูรณ์
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลหนองหลวง ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดจัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเขตภูมิอากาศแบบสวันนา (Savanna Climate) ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัดลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงสามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้
             1. ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมและมีอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุม (International Tropical Convergence Zone : ITCZ or Monsoon Trough)
             2. ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมที่พัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดูอุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกำลังและขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น
             3. ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมลมที่พัดปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตกและมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป
 
1.4 ลักษณะของดิน
โดยสภาพทั่วไปของลักษณะดินของพื้นที่ในตำบลหนองหลวง  เป็นดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และดินเหนียว โดยแยกดังนี้
             1. ดินร่วนปนทราย เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมารในสภาพดินชื้นดินจะยืดหยุ่นได้ดีเมื่อสัมผัสจะรู้สึกนุ่นมือ เมื่อกำดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายออกดินจะจับกันเป็นก้อน ดินร่วนเป็นดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกเพราะไถพรวนง่าย
มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีและมักจะมีความอุดมสมบูรณ์
             2. ดินเหนียว เป็นดินที่มีลักษณะสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อน เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามมารถปั้นเป็นก้อน ลักษณะเหนียวติดมือ มีทั้งดินที่ระบายน้ำและอากาศดีและไม่ดี สามารถอุ้มน้ำ ดุดซับน้ำและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี ในตำบลหนองหลวงมีบางหมู่บ้านที่มีสภาพดินที่เป็นดินเหนียวซึ่งการไถพรวดดินนั้นจะลำบาก เพราะเมื่อดินแห้งจะแข็งมาก และเมื่อดินเปียกดินจะเหนียวติดเครื่องมือ
ไถพรวน
 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะของแหล่งน้ำเป็นหนองน้ำ หรือแอ่งน้ำ หนองน้ำตื้น บ่อน้ำธรรมชาติ บ่อน้ำที่ประชาชนขุดเจาะไว้ใช้เองในหน้าแล้ง และมีลำห้วยธรรมชาติ คือ ห้วยอีสง
 
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ลักษณะของไม้หรือป่าไม้ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหลวงส่วนมากจะเป็นป่าไม้ดอนเล็กที่ท้ายหมู่บ้าน ที่แต่ละหมู่บ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ต้นไม้จะเป็นต้นไม้พื้นเมืองไม้ท้องถิ่น เช่น สะเดา ประดู่ และอื่นฯ
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1426