เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลหนองหลวง


วิสัยทัศน์

“ตำบลหนองหลวงเป็นตำบลที่น่าอยู่ การบริหารกิจการภายในตำบลทุกภาคส่วน
ทุกองค์กรมีความร่วมมือกันเป็นอย่างยิ่ง โดยชุมชนมีความเข้มแข็ง
ทุกครอบครัวมีความสงบร่มเย็น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”


พันธกิจ

1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2.ส่งเสริมและสบับสนุนการกีฬา
3.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส
4. 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
5.ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน
6.ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเทศโนโลยีของประชาชน
7.ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเกษตรและอาชีพเสริม
8.ส่งเสริมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9.ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
10.จัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร
11.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12.ฟื้นฟูศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
13.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 710