เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ 1 ธ.ค. 2565 83
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 15 พ.ย. 2565 83
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 8 พ.ย. 2565 51
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชี เมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔- - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนาม ไก่)ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ตารา 10 ต.ค. 2565 49
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดิน ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ (ข้างวัด ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหลวง อำ 10 ต.ค. 2565 44
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ (ข้างวัด) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ 13 ก.ย. 2565 83
( สำเนา ) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๗ (ข้างวัด) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นท 13 ก.ย. 2565 65
( สำเนา ) ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔ - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนามไก่) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ ตาราางเมตร เทศบาลตำ 13 ก.ย. 2565 63
( สำเนา ) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔ - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนามไก่) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร 13 ก.ย. 2565 54
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางด 9 ก.ย. 2565 57
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 สร้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ บ.หนองสำราญ หมู่4 9 ก.ย. 2565 54
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จ้างขุดลอกหนองทุ่งสนาม ขนาดปากกว้าง 100 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ลาดเอียง1/1.5 เมตร รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,746 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีการคัดเลือก 28 ก.ย. 2564 151
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Asphhalt Concrete บ้านดอนสีสุก หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง 20 ก.ย. 2564 148
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองบัวแก่นท้าว บ้านหนองทุ่มชุม หมู่ที่ 8 17 ก.ย. 2564 139
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนสีสุก หมู่ 3 (หน้าวัด)- ถนนลาดยางบ้านหนองสำราญ - บ้านดอนหาด 17 ก.ย. 2564 134
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหนูลิง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 17 ก.ย. 2564 172
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านหนองทุ่งชุม - บ้านหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 237
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้น ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านหนองแคน - บ้านดอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 245
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านหนองเรือ - บ้านหนองงู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 216
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางแยกบ้านดอนสีสุก - หนองบัวแก่นท้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 206
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ธ.ค. 2563 212
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านหนองเรือ - บ้านหนองงู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2563 187
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านหนองทุ่งชุม - บ้านหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2563 195
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านหนองแคน - บ้านดอนหาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2563 188
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ สายทางแยกบ้านดอนสีสุก - หนองบัวแก่นท้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 1 ธ.ค. 2563 165
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 เม.ย. 2563 208
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 เม.ย. 2563 229
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มี.ค. 2563 253
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงู หมู่ที่ ๖ 29 มี.ค. 2562 313
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงู หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2562 277