เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชี เมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔- - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนาม ไก่)ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ตารา


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชี เมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔- - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนาม ไก่)ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ตารา

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชี
เมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔- แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนาม
ไก่) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ตาราางเมตร เทศบาล
ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔ - แยกบ้านหนองเรือ
หนองแคน (สนามไก่) ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘o เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐ตาราาง
เมตร เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๖๕ นั้น
ก่อสร้างถนนแอสฟัลห์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้าน
หนองสำราญ หมู่ที่ ๔ - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนามไก่) จำนวน ๑ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทรเจ้าวิศว์ (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น
เงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง(การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจัดสรรตามพ
ระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้นและได้รับการอนุมัติแบบรายงานสรุปรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีการปรับปรุง
แก้ไขแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วเท่านั้น)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
(นายสวน ศรีระชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
เปิดไฟล์
โพสโดย : อรอำไพ   วันที่ : 10 ตุลาคม 2565   View : 271
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู 432)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง  (ดู 397)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดเล็ก บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 388)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 417)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงู หมู่ที่ ๖  (ดู 455)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองงู หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู 405)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 385)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :