เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 098-1130914


จ่าเอกสุระเชษฐ์ ป้องสีดา
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 082-6860713


นายกิตติพงษ์ มหารักษ์
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 098-1236857


นางอัจฉรา วงนารี
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 099-0601963


นายธงชัย ดวงอ่อนนาม
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทร : 082-4434891


นายพรชัย โพธิ์ศรีลา
นักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 098-2020418


นายกฤษดา พันธะไชย
นิติกร
เบอร์โทร : 064-2903433


นางสาวละคร แก้วสะอาด
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์โทร : 061-9234455


นางสาววันทนีย์ กรมขัน
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทร : -


นางชีวาพร เนืองทอง
นักวิเคราะ์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 088-1254419


นางสาวอรอำไพ สุทธิประภา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 094-3380248