เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-030-250

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้บริหาร/สภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00012
วานนี้ 00015
เดือนนี้ 00450
เดือนก่อน 00205
ปีนี้ 01922
ปีก่อน 03589
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 18 ก.ย. 2566(ดู 10) 
  ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 18 ส.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 31 ก.ค. 2566(ดู 7) 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 - 21 ก.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  - 13 มิ.ย. 2566(ดู 39) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี 2566 - 13 มี.ค. 2566(ดู 74) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒- มาตรา ๓๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาซีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้ - 25 ม.ค. 2566(ดู 42) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 เม.ย. 2565(ดู 153) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร - 7 ธ.ค. 2564(ดู 158) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 11 พ.ย. 2564(ดู 176) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 21 ต.ค. 2564(ดู 184) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 18 ต.ค. 2564(ดู 194) 
  ประกาศเทศาบลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 8 ต.ค. 2564(ดู 161) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ - 5 ส.ค. 2564(ดู 202) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  - 1 ธ.ค. 2564(ดู 90) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  - 1 ต.ค. 2564(ดู 117) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 1 ส.ค. 2564(ดู 86) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 - 12 พ.ค. 2564(ดู 111) 
  ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตรวจรายงานการประชุม - 11 พ.ค. 2564(ดู 278) 
  ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการแปลญัตติ - 11 พ.ค. 2564(ดู 226) 
  คำสั่งอำเภอเสลภูมิ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง - 11 พ.ค. 2564(ดู 320) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองสำราญโมเดลโดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟแอลอีดีแสงอาทิตย์น้องสำราญ หมู่ 4 ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 156 ชุดเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยวิธีคัดเลือก - 29 ส.ค. 2566(ดู 19) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 ส.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน เสลภูมิ-โพนทอง (หมายเลข 2046 )ไปบ้านทุ่งสนาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวงกว้าง 5 เมตรยาว 30 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตรเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเส - 9 ส.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ - 1 ธ.ค. 2565(ดู 109) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin - 15 พ.ย. 2565(ดู 105) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 - 8 พ.ย. 2565(ดู 79) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินชี เมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๔- - แยกบ้านหนองเรือ หนองแคน (สนาม ไก่)ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ตารา - 10 ต.ค. 2565(ดู 85) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฉันพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านหนองแคน-บ้านดอนหาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 พ.ย. 2563(ดู 134) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สายทางบ้านหนองทุ่มชุม-บ้านหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ - 25 พ.ย. 2563(ดู 123) 
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางแยกบ้านดอนสีสุข-หนองบัวแก่นท้าว - 16 พ.ย. 2563(ดู 260) 
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-28
  จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔๕ - ๕๔ - ๐๐๐๓,๐๔๕ - ๕๔ - ๐๐๐๔ , ๐๔๕ - ๖๓ - ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อตู้เหล็กกระจกใส สำหรับประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  จ้างซ่อมรยยนต์ดับเพลิง หมาเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๐๔๐ ร้อยเอ็ด หมาเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๕ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๐๔๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12
  จ้างซ่อมรยยนต์ดับเพลิง หมาเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๐๔๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12
  จ้างซ่อมรยยนต์ดับเพลิง หมาเลขทะเบียน ๘๒ - ๒๐๔๐ ร้อยเอ็ด หมาเลข ครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๕ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-12

ภาพกิจกรรม

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center) (ดู 5)

การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ -วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 (ดู 13)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566 (ดู 30)

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสแกนผ่าน QR Code (ดู 42)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายเงิน : [21 ส.ค. 2566]
  รางงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำ : [21 ส.ค. 2566]
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 : [22 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [30 เม.ย. 2566]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี 2565 : [30 เม.ย. 2566]
  การขับเคลื่อนจริยธรรมแนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts : [30 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 : [30 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 : [30 เม.ย. 2566]
  มาตรการการป้องกันการรับสินบน : [30 เม.ย. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล