เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2566 17
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   30 เม.ย. 2566 17
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   30 เม.ย. 2566 17
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 เม.ย. 2566 14
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน   30 เม.ย. 2566 15
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 เม.ย. 2566 14
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   30 เม.ย. 2566 17
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   30 เม.ย. 2566 17
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566   28 เม.ย. 2566 22
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   27 เม.ย. 2565 55
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน 2564   24 เม.ย. 2564 40