เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

การมีส่วนรวมของผู้บริหาร วันที่ โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   26 เม.ย. 2565 89
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   25 เม.ย. 2565 101
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   27 ต.ค. 2563 74
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   27 ต.ค. 2563 95
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน   27 ต.ค. 2563 85
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน   27 ต.ค. 2563 74
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   27 ต.ค. 2563 77
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   27 ต.ค. 2563 81
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน   27 ต.ค. 2563 86
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   27 ต.ค. 2563 80
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   10 ต.ค. 2563 70