เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 6

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566   30 เม.ย. 2566 24
มาตรการการป้องกันการรับสินบน   30 เม.ย. 2566 23
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2566 17
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   30 เม.ย. 2566 20
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   30 เม.ย. 2566 16
มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน   29 เม.ย. 2566 16
มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   23 เม.ย. 2566 16
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 50