เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ  สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลหนองหลวงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑  ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอ
หรือติดต่อเทศมนตรีตำบลหนองหลวง หรือ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อโดเมน@nongluang101.go.th
                   (๒) เว็บไซต์ www.nongluang101.go.th
                   (๓) สื่อสังคมออนไลน์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
                   (4) ไลน์กลุ่ม เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
 
                   ข้อ ๒  ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากเทศบาลตำบลหนองหลวง ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043 030 250
 
                   ข้อ ๓  ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลหนองหลวง หรือนายกเทศบาลตำบลหนองหลวง ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมินเทศบาลตำบลหนองหลวง   วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566   View : 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ชาวตำบลหนองหลวงร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อสนับสนุน โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ระยะที่ 2  (ดู 430)
ชาวตำบลหนองหลวง ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   (ดู 414)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 330)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองหลวง  (ดู 295)
แผนพัฒนาสุขภาพ ตำบลหนองหลวง   (ดู 319)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  (ดู 254)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562  (ดู 300)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :