เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)
*คุณสมบัติ
-สัญชาติไทย
-อายุครบ 60 ปี (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2508)
*เอกสารหลักฐาน
-บัตรประจำตัวประชาชน
-ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
-สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้)
*ยืนยันสิทธิได้ที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหนองหลวง
ติดต่อ 043-030250
วันที่ : 27 ตุลาคม 2566   View : 219