เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง


ออนไลน์ : 5

Gallery :: ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
ได้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
โดยมติสภาฯ
เลือก นายพินิจ สุดสน เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
และ นายสันติ ทิพย์ฤาชา เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงค่
วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566   View : 85