เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ -วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 5

Gallery :: การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ -วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม
-วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ
-วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ซึ่งทางคณะผู้บริหารที่นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ได้นำเสนอและขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงนั้น ผลการประชุมปรากฏว่าสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ผ่านการลงมติด้วยมติเป็นเอกฉันท์
วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 64