เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง
เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยเทศบาลตำบลหนองหลวง จะดำเนินการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ที่ตั้งอยู่
ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง เพื่อประโยชน์ในการประเมินและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ โดย
กำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่
ตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลหนองหลวง โปรดให้ข้อมูลกับพนักงานสำวจของเทศบาลตำบลหนองหลวง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียด
อื่นๆ รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
โพสโดย : อรอำไพ   วันที่ : 19 ตุลาคม 2565   View : 162
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ชาวตำบลหนองหลวงร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อสนับสนุน โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ระยะที่ 2  (ดู 492)
ชาวตำบลหนองหลวง ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   (ดู 488)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 388)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองหลวง  (ดู 352)
แผนพัฒนาสุขภาพ ตำบลหนองหลวง   (ดู 382)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  (ดู 319)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562  (ดู 349)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :