เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA)


ออนไลน์ : 6

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พ.ร.บ./พ.ร.ก.
- กฎกระทรวงและระเบียบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวรับสมัคร(ข่าวสรรหา)
- ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

แผนการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
View : 854