เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการศึกษาดูงานรูปธรรมการผลิตและแปรรูปที่ประสบความสำเร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลนองหลวง ร่วมกับ อาจารย์สาขาพัฒนาชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมจัดทำโครงการศึกษาดูงานรูปธรรมการผลิตและแปรรูปที่ประสบความสำเร็จ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ศูนย์..... วันที่ 11 มิ.ย. 2565 (ดูู 162)

กิจกรรมเถลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ​พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายกสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมเถลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำภอเสลภูมิ... วันที่ 3 มิ.ย. 2565 (ดูู 66)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการสร้างเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการสร้างเสริมสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเ..... วันที่ 31 พ.ค. 2565 (ดูู 63)

ประชุมเอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อนบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมพร้อมลงตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

นายสวน  ศรีระชัย  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง พร้อมด้วย นายวัลลภ  นาเมืองรักษ์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด   จัดประชุมเอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อนบูรณาการการจัดสวัสดิการสังคมพร้อมลงตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวความเดือ..... วันที่ 31 พ.ค. 2565 (ดูู 60)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565... วันที่ 27 พ.ค. 2565 (ดูู 12)

การจัดเก็บวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าด้วยความเย็น

การจัดเก็บวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าด้วยความเย็น... วันที่ 24 พ.ค. 2565 (ดูู 14)

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหนองหลวง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลหนองหลวง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... วันที่ 23 พ.ค. 2565 (ดูู 62)

ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ บุคลากร นายสันติ ทิพท์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและสมาชิกสภาฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ บริเวณ หนองหูลิง บ้านบะหลว..... วันที่ 12 พ.ค. 2565 (ดูู 12)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ... วันที่ 25 เม.ย. 2565 (ดูู 13)

โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2565

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 ณ ห้องเกรนอ์ซี โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โดย นายสวน ศรีระชัย (นายกสมาคมองค์กรปกครองส..... วันที่ 24 เม.ย. 2565 (ดูู 12)

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นายณัฐพงศ์ สุขุมาลพิทักษ์ และนาง..... วันที่ 18 เม.ย. 2565 (ดูู 12)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทัองถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2565 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพจากเทศบาลตำบลหนองหลวง

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทัองถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2565 ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพจากเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดูู 12)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันและกล้วย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหลวง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันและกล้วย ... วันที่ 11 เม.ย. 2565 (ดูู 14)

นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เก็บสมุนไพรขมิ้นชันร่วมกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองยางหมู่ 7 ที่ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายให้ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เก็บสมุนไพรขมิ้นชันร่วมกับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองยางหมู่ 7 ที่ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี ... วันที่ 5 เม.ย. 2565 (ดูู 13)

สภาเทศบาลอบรมเทคนิคการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวข้อ การบริหารงบประมาณและการบริหารงานพัสดุในภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัย ของคณะผู้บริหาร สภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น

บรรยายโดยอาจารย์ นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ หัวข้อ เทคนิคการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวข้อ การบริหารงบประมาณและการบริหารงานพัสดุในภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 26 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นายนิติธรรม แกล้วกล้า ตำแหน่งนิติกร เทศบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ การรักษาวินัยการ..... วันที่ 25 มี.ค. 2565 (ดูู 12)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 2 /2565

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 2 /2565 ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน... วันที่ 2 มี.ค. 2565 (ดูู 112)

มอบรถเข็น (วีลแชร์) โครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำรุงทุกข์ให้คนพิการด้วยวีลแชร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายประมวล มหาสมิทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรี นางอัจฉรา วงนารี นักพัฒนาชุมชน นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง          มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับ นางซา ส..... วันที่ 22 ก.พ. 2565 (ดูู 118)

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มาศึกษาดูงาน โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองหลวง ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มาศึกษาดูงาน โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองหลวง ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 200)

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมกันประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมกันประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง  ... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 72)

ประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมกันประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง ... วันที่ 18 ก.พ. 2565 (ดูู 12)